GDPR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest C&T Marine Consultants Co. Ltd. Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Graniczna 25, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział  Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000116573, NIP: 586-015-77-26, REGON: 008050167, kapitał zakładowy 50.000PLN,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:  rodo@apmar.org.pl tel: 604 914 492

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacji/zatrudnienia na statkach morskich w żegludze międzynarodowej u armatora zagranicznego zgodnie z postanowieniami Konwencji MLC 2006, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. 2015 poz. 1569 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.) oraz Morskiego Układu Zbiorowego Pracy zawartego przez Administratora z polskimi związkami zawodowymi marynarzy.
  2. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa  na podstawie art. 6 ust. 1 c)Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (wykonanie umowy);
  3. realizacji obowiązków wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  Dane osobowe „zwykłe”: imię; nazwisko; płeć; data i miejsce urodzenia; obywatelstwo; nr PESEL; adres zamieszkania; nr rachunku bankowego do przelewu wynagrodzenia; adres e-mail; nr telefonu; nr książeczki żeglarskiej; nr paszportu; dane o uzyskanych kwalifikacjach, dyplomach i certyfikatach morskich;
  Szczególne kategorie danych osobowych:  dotyczące zdrowia (w szczególności zawarte w świadectwie zdrowia); przynależności związkowej marynarza w oparciu o Morski Układ Zbiorowy Pracy o którym mowa w pkt 1a;
 1. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono konieczne do zawarcia umowy o której mowa w pkt 1a.
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani zwykłemu profilowaniu.
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane nadto do następujących podmiotów: podmioty administracji rządowych [w szczególności: organów właściwych do spraw imigracji w portach zawinięć statku, kontroli państwa portu (Port State Control) jak i kontroli państwa flagi (Flag State Control)], dostawców usług z zakresu opieki medycznej i zdrowotnej mających siedzibę na terytorium państwa należącego do UE/EOG oraz państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony operacji przetwarzania danych osobowych wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO jak również państwa, które nie uzyskało decyzji KE odnośnie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych.
 4. W przypadku nagłej konieczności (np. zagrożenia życia/zdrowia) przekazania danych osobowych o których mowa w pkt 2 do państwa trzeciego określonego w art. 49 RODO (tj. niespełniającego wymagania posiadania odpowiedniego stopnia ochrony wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO), Administrator Danych Osobowych poinformuje Pana/Panią bądź najbliższego członka rodziny (Next Of Kin w rozumieniu Morskiego Układu Zbiorowego Pracy) o stopniu zabezpieczeń obowiązującym w danym kraju, możliwości uzyskania kopii danych oraz miejscach udostępnienia danych.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody lub ustania celu przetwarzania określonego w pkt 1 niniejszego dokumentu, za wyjątkiem obowiązków wynikających z:
  1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator/Pracodawca lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi/Pracodawcy;
  2. uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
  3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo określone w art. 17 ust. 1 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Po wycofaniu/modyfikacji zgody o których mowa w ust. 7 – Administrator powiadomi Panią/Pana o wykonaniu złożonego przez Pana/Panią żądania.
 7. W każdym czasie, w oparciu o art. 15 i nast. RODO, jest Pani/Pan uprawniona/y do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Uprawnienia te Pani/Pan może realizować bezpośrednio w siedzibie Administratora – w drodze pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie do protokołu w obecności świadka powołanego przez Panią/Pana.
 8. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia RODO oraz innych aktów prawnych o mocy powszechnie obowiązując Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na podstawie art. 77 RODO w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2018, poz. 1000). Skarga wolna jest od opłat.

UWAGA: w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, należy wnieść opłatę w wys. 17 zł w kasie lub na konto:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, 

 1. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

W tytule wpłaty, o treści – opłata skarbowa za.. .- należy zamieścić skrót PUODO.

Dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA 2: Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.